Cơ cấu tổ chức

Nguyên tắc hoạt động

Công ty Cổ Quốc tế Thái Chi hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Hội đồng thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan quyết định nhất của công ty là Hội đồng thành viên. Hội đồng thanh viên cử và bổ nhiệm Ban giám đốc để quản trị và  lãnh đạo điều hành công ty.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về Điều hành hoạt động của công ty là Tổng giám đốc công ty.

Sơ đồ tổ chức

sodo

Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
Ree GroupRee Group
Xuan MaiXuan Mai
macrocozmacrocoz
VinGroupVinGroup
VinaconexVinaconex
HaweeHawee
2T-Corporation2T-Corporation
M&E GroupM&E Group
Sun GroupSun Group
LanmakLanmak
FLC GroupFLC Group
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
GP InvestGP Invest
SeareficoSearefico
TechgelTechgel